บทสวดปรัญาปารมิตาหฤทัยสูตร


(
พระสูตรว่าด้วยปัญญาอันเป็นหัวใจพาไปถึงฝั่งพระนิพพาน )

อายาวะโลกิติซัวราโบดิสัตจัว กรรมบิรัม ปรัชญาปารมิตาจารัม จารา มาโน วียาวะโลกิติสมา ปัญจะสกันดา อะสัตตัสจา ซัวปาวะสูญนิยะ ปาสัตติสมา
อีฮา สารีบุทรา รูปังสูญญะสูญนิยะตา อีวารูปารูปานา เวทะสูญนิยะตา สูญญา นายะนา เวทะ ซารูปัง
ยารูปังสา สูญนิยะตะยา สูญนียะตา ซารูปัง
อีวา วีดานา สังญาสัง สการา วียานัม
อีฮาสารีบุทรา ซาวาดามา สูญนิยะตะ ลักษาณา อานุภานา อานิรูตา อะมะระ อะวิมะลาอานุนา อาปาริปุนา
ทัสมาต สารีบุทรา สูญนิยะตายะ นารูปัง นาวิยานา นาสังญานาสังสการานา วียานัม นา จักษุ โสตรา กรรณนา ชิวหา กายา มะนา ซานะรูปัง
สัพพะกันดา รัสสัส สปัตตะ วียา ดามา
นาจักษุ ดาตุ ยาวะนา มะโนวีนยะนัม ดาตุ นาวิดียานาวิดียา เจียโย
ยาวัดนา จาระมา ระนัม นะจาระมา ระนัม เจียโย
นาตุขา สมุดานิโรดา มาคา นายะนัม นาประติ
นาอะบิส สะมะยัง ตัสมาตนะ ปรัตติถา โพธิสัตวะนัม ปรัชญา ปารมิตา อาสริดะ วิหะรัชชะ จิตตา อะวะระนา
จิตตา อะวะระนา จิตตาอะวะระนา นัสติ ตวะนะ ทรัสโส
วิปาริยะซา อาติกันดา นิสทรา เนียวานัม
ทรียาวะเรียววะ สิทธะ สาวา บุดดา ปรัชญา ปารมิตา อาสวิชชะ อะนุตตะระ สัมยัก สัมโบดิมอะบิ สัมโบดา
ทัสมาต เนียทาวียา ปรัชญา ปารมิตา มหามันทรา มหาวิทยะ มันทราอะนุตตะระ มันตรา อสมา สมาธิ มันทรา
สาวา ตุขา ปรัชสา มานา สังญา อามิเจียจัว

ปรัชญา ปารมิตา มุขา มันทรา ตะติติยะ

"คะเต คะเต ปาระคะเตปาระสังคะเตโบดิซัวฮา"
ร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่http://audio.palungjit.com/f21/ป-รั-ช-ญ-า-ป-า-ร-มิ-ต-า-ห-ฤ-ทั-ย-สู-ต-ร-4170.html

One response to “บทสวดปรัญาปารมิตาหฤทัยสูตร

  1. ปาฏิหาริย์แห่งการให้มือของผู้ให้ อยู่สูงกว่ามือของผู้รับชื่อของผู้ให้ น่าจดจำกว่าชื่อของผู้ขอเกรียติคุณของผู้ให้ กรุ่นหอมอยู่เหนือกาลสมัยยิ่งกว่าเกียรติศักดิ์ของนักรบและปวงวีรบุรุษการให้แค่เพียงคิดจะทำใจก็ยังเป็นสุขครั้นให้แล้ว จิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานเมื่อวันเวลาผ่านไปหวนกลับไปรำลึกถึงดวงหน้าอันเปี่ยมสุขของผู้รับความปิติสุขก็ย้อนกลับมาทำให้หัวใจอิ่มเอมการให้จึงเป็นความสุขที่แท้ทั้งเวลาก่อนแต่จะให้ขณะที่ให้ และหลังจากได้ให้ไปแล้วการให้มองเพียงผิวเผินเสมือนการเสียหากแท้จริงแล้วการให้นั้นแหละคือการได้รับจงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วเธอจะได้รับอย่างแท้จริงคำจาก : ท่านว.วชิรเมธี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s